Obsah:
Čl. I Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu 4
I. 1 Práva a povinnosti žiaka 4
I.1. 1 Žiak má právo 4
I.1.2 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má
právo 4 I.1.3 Žiak je povinný 5
I. 2 Práva a povinnosti zákonného zástupcu I.2.1 Zákonný zástupca má právo 5
I.2.2 Zákonný zástupca žiaka je povinný 6

Čl. II Výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov
v škole 8
II. a/ Dochádzka do školy, príchod a odchod zo školy 8
II. b/ Správanie sa na vyučovaní 9
II. c/ Povinnosti týždenníkov 11
II. d/ Triedna samospráva, žiacky parlament 11
II. e/ Začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 12
potrebami, spolupráca so špeciálnou základnou školou
II. f/ Správanie sa cez prestávku, mimo triedy, v ŠJ 12
II. g/ Správanie sa žiakov mimo školy 13
Čl. III Starostlivosť o učebnice, pomôcky a majetok školy 13
Čl. IV Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov, ochrana pred sociálno - 14 patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
Čl. V Výchovné opatrenia 15
Čl. VI Prevádzka a vnútorný režim školy a školského zariadenia 16
VI/ 1 Prehľad vyučovacích hodín a prestávok
VI/2 Vnútorná organizácia školy
Čl. VII Záverečné ustanovenie 17

Prílohy:
č.1 Poriadok pre vyučovanie telesnej výchovy
č.2 Poriadok školského pozemku
č.3 P o r i a d o k pre učebňu výpočtovej techniky
č.4 Poriadok ŠKD
č.5 Poriadok ŠJ
č.6 DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA 
č.7 DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA

Aktuálny školský poriadok stiahnete tu.