Za ruky, za ruky,
poďte všetci k nám.
Veď sme jedna rodina,
tak ti ruku dám!
Dobré ráno, dorý deň,
pre chlapcov a pre dievčatá,
nech je krásny tento deň. 

O klube

Školský klub detí je v prevádzke denne v čase od 11:15 do 15:45 hod.

Každé dieťa je zapísané do ŠKD na základe riadne vypísaného zápisného lístka. Dieťa bude uvoľnené z ŠKD len na základe údajov uvedených na zápisnom lístku. Ak budete chcieť uvolniť svoje dieťa zo školského klubu v inom čase ako je uvedené v zápisnom lístku, je potrebné to oznámiť písomne.

 

Poplatok za ŠKD

Zákonný zástupca žiaka prispieva na činnosť ŠKD mesačne sumou 3€. Úhrada sa bude v priebehu školského roka realizovať v dvoch splátkach a to nasledovne:

 

1. splátka: september - január : 15€

2. splátka: február - jún: 15€

  

Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ak jeho zákonný zástupca je v zozname poberateľov dávky v hmotnej núdzi. V prípade, ak bude zákonný zástupca vyradený zo zoznamu poberateľov horeuvedených dávok, je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca základnej škole, ktorej súčasťou je ŠKD.

 

Režim dňa ŠKD

11:15 - 11:20 Hygiena, príprava na obed
11:20 - 11:40 Obed
11:40 - 12:20 Odpočinková činnosť / činnosť a hry podľa predstáv a priania detí, relaxačné hry/
12:20 - 12:30

Režimový moment / príprava na pobyt vonku, prezliekanie do úborov/

12:30 - 13:20 Rekračná činnosť /pohybové hry na školskom dvore, vychádzky do okolitej prírody/
13:20 - 13:30 Režimový moment /hygiena, olovrant, sebaobsužné činnosti/
13:30 - 14:30 Záujmová činnosť /podľa plánu týždennej činnosti/
14:30 - 15:00 Príprava na vyučovanie /písanie domácich úloh, didaktické hry na utvrdenie učiva/
15:00 - 15:45 Individuálne zameranie, hry s PC, pozeranie DVD, priebežný odchod detí z ŠKD

 


Vychovávateľka: Kamila Kitková

tel.: 046 545 01 22

email: zscavoj(zavináč)pobox.sk