Október bol vyhlásený za medzinárodný mesiac školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa naša škola každoročne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročnou témou bolo: Múdrosť ukrytá v knihách.

Žiaci ZŠ s MŠ v Čavoji tento rok vymenili záložky so žiakmi zo ZŠ Janigova v Košiciach.