Prvá škola v Čavoji bola postavená v roku 1765, a to tak, že drevenú školu vo Valaskej Belej demontovali, previezli do Čavoja, tu ju zložili a opäť postavili na pozemku poniže starého cintorína na dolnom konci. Táto drevená škola mala iba dve triedy, bola to tzv. triviálka. Vyučovali sa v nej len základy čítania, písania a počtov. 
V dôsledku stupňujúcej sa maďarizácie v Uhorsku, sa aj vyučovanie v škole riadilo maďarizačným princípom.  Výnimkou medzi učiteľmi bol Jozef Horvát, ktorý učil deti po slovensky.
V máji 1923 prišla do Čavoja prvá slovenská diplomovaná učiteľka Anna Kresánková.  V tomto období sa v škole začal vyučovať spisovný slovenský jazyk. Obecná škola bola rozmiestnená v troch priestoroch  - u Repku vedľa krčmy, v obecnom dome a v starej cirkevnej škole. V tridsiatych rokoch bola už päťtriedna, no ešte v roku 1927 bola rozdelená na štátnu (kde pôsobila Anna Kresánková) a cirkevnú (riaditeľom bol Vendelín Hrkeľ, učiteľ a organista).
Nakoľko sa počet žiakov stále zvyšoval, škola pre svoje malé priestory už nevyhovovala.1.júla 1934 sa začala v obci stavať nová štátna ľudová škola. V tom istom roku bola aj dostavaná a pokrytá. Od 1.februára 1936 sa v nej začalo vyučovať v troch triedach na tri zmeny.
Počas 2. svetovej vojny bola škola veľmi poškodená kanónovými zásahmi. Priestory školy využívali nielen partizáni, ale aj nemeckí, ruskí a rumunskí vojaci. Opravy boli dokončené v roku 1947. 
Od 1. februára 1949 bola v Čavoji zriadená úplná stredná škola pre obce Čavoj a Temeš. Prvým riaditeľom novozriadenej školy bol menovaný tunajší rodák p. Štefan Svitok. Druhou učiteľskou silou bola p. Margita Kitková. Dňa 4. februára 1949 sa uskutočnila skúška. Podľa výsledkov skúšky boli žiaci rozdelení do dvoch tried. Do II. triedy po skúške postúpilo 34 žiakov – 13 chlapcov a 21 dievčat. V I. triede zostalo 40 žiakov – 19 chlapcov a 21 dievčat. Všetci žiaci boli slovenskej národnosti a vyznávači rím. kat. náboženstva. Táto škola bola umiestnená v dvoch triedach a v jednom kabinete budovy Národnej školy v Čavoji.
V roku 1979 bola v obci Temeš zrušená škola pre 1.-5. ročník a jej žiaci boli pridelení do ZDŠ v Čavoji. Prevzatím domu prof. Dr. Svitka do prenájmu boli zriadené ďalšie 3 učebne a takto sa odstránila dvojzmennosť vyučovania. Základná kola v Čavoji prešla mnohými zmenami, ale výchovno-vzdelávací proces sa nesie v duchu myšlienok Jána Ámosa Komenského.


Zaujímavosti z kroník školy 

Počty žiakov v priebehu rokov : 
Rok 1940 - 270 žiakov, 1981 - 158 žiakov, 1991 - 80 žiakov, 2011 - 50 žiakov, 2016 - 55 žiakov

Na škole pôsobili: 

Riaditelia školy                 

rok pôsobenia

                    

Zástupcovia školy           

rok pôsobenia
Štefan Svitok 1949 - 1953     František Kočiš 1953 - 1963
Stanislav Toček 1953 - 1965            Alfónz Maretta 1964 - 1968
Jozef Slámka 1965 - 1968         Magdaléna Šedíková 1968 - 1969
Štefan Keher 1969 - 1973             Miroslav Hirtl 1969 - 1971
Peter Ledecký 1973 - 1974        Peter Ledecký 1971 - 1973
Mirón Borodovčák 1974 - 1983      Lýdia Jurenková 1974 - 1975
Márie Wiedermannová 1983 - 1991     Miroslav Pánis 1975 - 1982
Anton Púčik 1991 - 1997    Eliška Svitková 1982 - 1986
Eliška Svitková 1997 - 2006       - -
Mária Wiedermannová 2007 -      - -

                                                 

                                                    

                                                

                                                  

                                                   

                                                    

                                                  

                                                   

                                                  

                                                  

                                                                             

 

Počet učiteľov pôsobiacich v škole od roku 1923 - 159 (muži – 36, ženy - 123)
z toho riaditeľov : 9 (muži -7, ženy - 2)
z toho zástupcov : 8 (muži – 5, ženy - 3) 

43 učiteľov učilo v našej škole 1 rok a menej ako rok 

Najdlhšie pôsobiaci učitelia:
Mgr. Mária Wiedermannová, rod. Gamanová - 43 rokov

Mgr. Eliška Svitková, rod. Bieliková - 34 rokov
Mgr. Mária Vašková, rod. Čierna – 32 rokov
Mgr. Anton Púčik – 21 rokov
Kamila Kitková, rod. Burianová – 27 rokov
Mgr. Vlasta Javorčeková, rod. Harvančíková – 19 rokov
Mgr. Jana Blahová, rod. Jančeková, - 24 rokov


Osobnosti našej školy :
Anton Horvát Poduánsky – učitel, spisovateľ
Ing. Jozef Vaško, Dr.Sc – univerzitný profesor
Peter Maličký – docent, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Súčasnosť

Zameranie školy 

Poslaním našej školy je kvalitné vzdelávanie, ktoré je zdrojom budúceho rozvoja, prosperity a konkurencieschopnosti. Kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ v Čavoji reaguje na nové požiadavky a do výchovno – vzdelávacieho procesu vnáša prvky, ktoré zabezpečujú skvalitnenie vzdelávania v duchu tvorivosti a samostatnosti so zreteľom na schopnosti žiakov, rozširujú, upevňujú vedomosti a zručností žiakov a podporujú efektívne trávenie voľného času, formujú u žiakov ich postoje, vedú ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Učiteľ je poradca, ktorý uplatňuje individuálny prístup v práci žiakov, založený na spolupráci a vzájomnom rešpekte. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 
Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácii k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálnom správaní, etike, sebaregulácií ako vyjadrení schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.


Ciele výchovy a vzdelania

 • uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie,
 • zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov,
 • rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
 • vytvárať priaznivé sociálne a pracovné prostredie vo vyučovaní,
 • zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov, realizáciou priebežnej diagnostiky,
 • všímať si talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho,
 • viac preferovať samostatnú prácu,
 • vytvoriť dobrý kolektív v triede, rozvíjať sebapoznania a sebahodnotenia žiaka, /intenzívne to bude v prvých týždňoch septembra/ s cieľom , aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky,
 • viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať,
 • umožniť žiakom prežiť pocity úspechu,
 • orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov, aby sa žiaci naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, snažili sa nájsť odpovede,
 • výchovno – vzdelávavaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy,
 • osobnostný a sociálny rozvoj realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností,
 • podporovať špecifické záujmy, schopnosti, nadania žiakov,
 • formovať ucelený názor žiakov na svet a vzťah k životnému prostrediu,
 • vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov,
 • umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia,
 • v spolupráci s rodičmi žiakov vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.
 • vzdelávanie v príjemnom estetickom a prírodnom prostredí, 
 • bohatú mimoškolskú činnosť,
 • výlety, vychádzky, exkurzie,
 • tradičné kultúrno - športové podujatia,
 • výučba informatickej výchovy, spoločenskej výchovy a práci s počítačom,
 • od 5. ročníka rozšírený počet vyučovania cudzieho jazyka,
 • trávenie voľného času v školskom klube a záujmových krúžkoch,
 • rozvíjanie praktických zručností z rôznych oblastí formou tvorivých dielni, 
 • rozširovanie slovnej zásoby, čítanie s porozumením na hodinách SJL a v knižnici,
 • výučba v počítačovej učebni, v učebni s interaktívnou tabuľou a učebni v prírode,
 • účasť žiakov vo vedomostných , športových a umeleckých súťažiach.

Prioritou školy je efektívna, progresívna práca so zreteľom na osobnosť jednotlivca a priebežné zdokonaľovanie materiálno - technických podmienok.